Energie produceren Windturbines

Windturbines

Hoe werkt het?

Windturbines zetten de kinetische energie van de wind om in elektriciteit. De wind doet de wieken van de windturbine draaien. Door deze draaibeweging komt de hoofdas in de gondel in beweging en wordt, al dan niet via een tandwielkast, in de generator de mechanische energie omgezet in elektrische energie op laag­spanning. De elektriciteit wordt dan via de transformator omgezet naar hoogspanning en op het openbare elektriciteits­net geïnjecteerd. Dus hoewel het systeem van elektriciteitsopwekking op zich eenvoudig lijkt, zijn dit hoogtechnologische toestellen met bijzonder veel interne sturing en regelingen.

 

 

Dimensionering

 

De windturbines worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

  • Kleine (KWT): maximaal 15m ashoogte
  • Middelgrote (MWT): meer dan 15m ashoogte, maar minder dan 300kW vermogen
  • Grote (GWT): vermogens boven de 300 kW  

 

Wat brengt het op?

 

De technologie van windturbines is in volle evolutie en is voor grootschalige projecten rendabel.

Op landbouwbedrijven dient voor de invulling van de eigen energiebehoefte eerder naar kleinschalige en middelgrote windturbines (KMWT) gekeken te worden.
De markt rond kleine en middelgrote windturbines  is echter minder ontwikkeld en kan niet zo eenduidig als rendabel of niet-rendabel gecategoriseerd worden.

Uit verschillende testresultaten van testvelden in Nederland en België, blijkt dat een goed gekozen en goed geplaatste KWT op een haalbare termijn kan terugverdiend worden. De terugverdientijd varieert in die gevallen van 7 tot 10 jaar.

Opgelet: Kleine windturbines met een vermogen tot 10kW werken met een terugdraaiende teller. Voor dergelijke installaties moet u  een prosumententarief betalen. Zie http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/prosumententarief-voor-eigenaars-van-zonnepanelen-windmolens-en-wkk-installaties-10-kw-en-met voor meer informatie.

 

Wat is een goed gekozen kleine windturbine (KWT)?

 

Binnen het grote aanbod aan verschillende KWT’s vind je allerlei ontwerpen, maar ook grote verschillen in energieproductie. Het is dan ook zeer belangrijk om het juiste type windturbine te kiezen. De rendabiliteit hangt er immers sterk van af.
Vaak zijn er erg weinig testresultaten beschikbaar en zijn er ook nog geen meetgegevens in de praktijk. Producties op papier worden helaas weinig in praktijk bevestigd. Om dit probleem aan te pakken heeft de Associatie Universiteit Gent besloten het SWT Field Lab op te starten om kleine windturbines aan doorgedreven veldtesten te onderwerpen. Informatie over de turbines in het SWT Field lab vind je op hun website http://www.swtfieldlab.ugent.be/nl

 

 

Wat is een goed geplaatste KWT ?

 

De rendabiliteit wordt sterk bepaald door de jaarlijkse gemiddelde windsnelheid op de locatie waar de windturbine gebouwd wordt. De vermogenscurve van windturbines hieronder geeft dit mooi weer. De grafiek geeft aan hoe groot de elektrische opbrengst zal zijn voor verschillende windsnelheden.

 

 

 

 

 Windplan Vlaanderen

 

Hieronder is de windkaart van Vlaanderen te zien op 40m hoogte. Het is snel duidelijk dat de hoogste windsnelheden en het daarmee gepaard gaande potentieel voor windturbines, zich in West-Vlaanderen bevindt. Aangezien de elektrische opbrengst van windturbines exponentieel groeit met de hoeveelheid wind, maakt 0,5 m/s verschil in gemiddelde windsnelheid een groot verschil.

(bron: Windkracht 13)

Het is ook erg belangrijk om mee te geven dat de lokale situatie op lage hoogte een erg belangrijke impact heeft op de gemiddelde windsnelheid. Kleine hoogteverschillen, grote bomen of intense bebouwing kunnen een erg grote impact heb­ben. Dit betekent dat er grote windverschillen kunnen bestaan op erg korte afstand van elkaar.

 

Welke vergunningen zijn nodig?

  

Voor de plaatsing van een windturbine moet steeds een stedenbouwkundige en vanaf 300 kW een milieuvergunning worden aangevraagd die wordt getoetst aan een duidelijke beleidsvisie. Dat maakt de inplanting van windturbines zeker niet overal mogelijk. Meer informatie kan u vinden op:http://www.windkracht13.be/kmwts-kleine-en-middelgrote-windturbines-jerts-studie/

Omgevingsaanvraag

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag worden volgende bezwarende aspecten bestudeerd:

Slagschaduw:

Met slagschaduw wordt de schaduw afkomstig van de wieken bedoeld. Het licht en schaduwspel van de draaiende wieken kan door omwonenden als erg storend worden ervaren. Door de lagere masthoogte en de kleinere en sneller draaiende wieken is de problematiek veel minder belangrijk bij kleine windturbines dan bij grote.

Geluidshinder:

De wieken kunnen, afhankelijk van de windsnelheid, een zwiepend tot fluitend geluid produceren. Voor een moderne windturbine ligt de brongeluidssterkte in het bereik tussen 91 en 104 dB(A).  Het volume van dit geluid neemt af met de afstand tot de turbine. Op een afstand van 250 meter bedraagt het maximale geluid van één solitaire windturbine ongeveer 40 tot 43 dB(A). De impact van het geluid is ook sterk afhankelijk van de per­soonlijke perceptie.

Visuele hinder:

Het plaatsen van een turbine met een masthoogte van 15 à 40 m heeft vanzelfsprekend een impact op het landschap. Afhan­kelijke van de perceptie varieert deze impact van ‘mooi’ over ‘minimaal en zeker acceptabel’ tot ‘een sterke verstoring van het landschap’.

 

Welke premies en subsidies zijn mogelijk?

  

• VLIF-steun: Voor investeringen in windturbines bedraagt deze steun 30%.

• Eénmalig verhoogde investeringsaftrek
Het gebruiken van windenergie komt in aanmerking voor een verhoogde investeringsaftrek.

• Groenestroomcertificaten
Voor kleine en middelgrote windturbines kunnen GEEN groenestroomcertificaten meer verkregen worden.

Er is wel een investeringssteun voorzien via een call systeem: https://www.energiesparen.be/call-windturbines

Voor meer informatie aangaande de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze 3 vormen van steunmaategelen, kan u terecht bovenaan deze Enerpedia-website bij het tabblad “subsidies”.