< terug naar overzicht

Dien nu je windmolenproject in om steun te ontvangen!

Tot en met 26 mei loopt een oproep voor windmolenprojecten van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Wil je financiële steun ontvangen voor een windmolen op jouw bedrijf? Wacht dan niet langer en dien jouw dossier in! In dit nieuwsbericht vertellen we je waar je zoals rekening mee moet houden.

Het VEA lanceert opnieuw een oproep voor kleine en middelgrote windmolens. Iedereen die wil investeren in een kleine of middelgrote windmolen, kan sinds 16 maart en tot en met 26 mei steun aanvragen. Dat steunbedrag bedraagt maximaal 70% voor kleine ondernemingen en natuurlijke personen, ofwel € 740 per MWh die jaarlijks zal worden geproduceerd. De ingediende projecten zullen na afloop worden gerangschikt volgens de verhouding gevraagde steun ten opzichte van de energieproductie van de molen. De hoogst gerangschikte projecten krijgen de steun tot het totaalbudget van € 1.000.000 uitgedeeld is.

Deze steun kan je combineren met andere vormen van steun, zolang je de maximale steun per project (bepaald door de Europese staatsteunregelgeving) niet overschrijdt. Let wel, je moet alle eerdere aanvragen vermelden bij je inschrijving, ongeacht de staat van die andere steundossiers[1].

Welke investeringen en kosten komen in aanmerking?

Je kunt een project indienen als het gaat over een nieuwe windmolen op het land in het Vlaamse Gewest, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kWe, tot en met 300 kWe.

De in aanmerking komende kosten zijn de investeringskosten en aansluitingskosten van de installatie zonder de exploitatiekosten en -baten in rekening te brengen. Uitgaven voor het ontwerp, de engineering of de vergunningsaanvragen van de installatie worden niet beschouwd als in aanmerking komende kosten. Die bedragen zijn vóór de aftrek van belastingen of andere heffingen. De kosten moeten gestaafd worden met bewijsstukken.

Voorwaarden

De installatie wordt voorzien van de nodige meetapparatuur met keuringverslag om permanent de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te meten.
Binnen de 18 maanden na goedkeuring van de steun moet het project over de vereiste omgevingsvergunning beschikken. Eén jaar na de omgevingsvergunning moet de installatie in gebruik genomen zijn.

Aandachtspunten

Voor alle goedgekeurde projecten wordt een bankwaarborg van 7,5% van het toegekende steunbedrag gesteld aan het Vlaamse Gewest. Dat moet uiterlijk 30 dagen na goedkeuring van het project in orde zijn en het bewijs moet binnen de 35 dagen aan het VEA bezorgd worden.

Hou er daarbij echter rekening mee dat de bankwaarborg enkel wordt terugbetaald bij geval van overmacht. Dat is niet van toepassing in volgende gevallen:

  • als het project niet op tijd over de vereiste omgevingsvergunning beschikt. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning ligt volledig bij de aanvrager, bij jou dus. Hou daarmee rekening als de aanvraag gebeurt door een derde partij.
  • als de installatie niet op tijd in gebruik wordt genomen;
  • als het geïnstalleerde vermogen van de windturbines kleiner is dan het vermogen dat vermeld is in de steunaanvraag;
  • en wanneer de steunaanvraag wordt ingetrokken eenmaal de termijn van de oproep is verstreken (dus ná 26 mei 2020).

Het goedgekeurde steunbedrag kan ook geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd binnen tien jaar nadat de installatie in gebruik wordt genomen als:

  • er sprake is van een faillissement, boedelafstand, gerechtelijke verkoop, …;
  • de wettelijke informatie- en raadplegingsprocedures bij collectief ontslag niet worden nageleefd;
  • de jaarlijkse productie en werking van de installatie niet worden doorgegeven aan het VEA;
  • de installatie niet minstens tien jaar in gebruik wordt genomen;
  • de voorwaarden van de steunregeling niet worden nageleefd.

> Lees alle info na op deze website.
> Dien je project in via het aanvraagformulier.


Meer info

Voor specifieke vragen rond de bankwaarborg / het steunbedrag kan je terecht bij Tim Bockstael via tim.bockstael@inagro.be of 051 14 03 24.[1] Vlaams Energieagentschap-Cluster Milieuvriendelijke energieproductie

< terug naar overzicht