< terug naar overzicht

Gratis haalbaarheidsscan voor pocketvergisting!

Pocketvergisting is een technologie die sinds 2011 zijn ingang vond op 66 melkveebedrijven in Vlaanderen. In de operationele groep Pocketboer 2 komen de uitbaters samen om gericht kennis en ervaring omtrent de installaties uit te wisselen. Met het project Pocket Power willen we nagaan of deze techniek ook verder uitgebreid kan worden naar andere sectoren, zoals de varkens- en preisector.

Uitgevoerde vergistingstesten wijzen op een stabiele vergisting van preiresten. De actieve installatie bij varkensbedrijf Akivar toont aan dat het ook kan werken op (dikkere fractie van) varkensmest, al zijn er voor vergisting op varkensmest nog wat technische uitdagingen. Bovendien onderzoekt het project de impact van deze techniek op het beperken van broeikasgasemissies.

Broeikasgasemissiereductie

Vlaanderen is een landbouwintensieve regio. De rundveesector en de intensieve veehouderij zijn volgens cijfers van de VMM(1) verantwoordelijk voor respectievelijk 44 % en 18 % van de totale broeikasgasemissies uit de land- en tuinbouw. Naast de enterische emissies zijn ook de emissies uit de mestopslag een belangrijke bron. De mest zo vers mogelijk uit de stal halen en vergisten kan ervoor zorgen dat de broeikasgasemissies uit mestopslag worden verminderd.

Onderzoek(2) van de Universiteit Gent en Inagro van een specifiek West-Vlaams melkveebedrijf met een pocketvergister toonde via modellering en simulering aan dat pocketvergisting op runderdrijfmest een positieve impact kan hebben op het vermijden van methaanemissies. In dit scenario, met deze reactorbacteriën en specifieke temperatuur in de digestaatopslag na vergisting, werd vastgesteld dat tot 70 % van de methaanemissies uit mestopslag gereduceerd worden in vergelijking met een standaard melkveebedrijf met mestopslag in de mestkelder. De mest moet wel vers vergist worden en voldoende lang in de vergister blijven.

Een correcte dimensionering van de vergister en een goede uitbating - waarbij lekverliezen worden beperkt - zijn daarbij zeer belangrijk. Rekening houdend met onder andere 4 % van de totale methaanproductie in de vergister aan verliezen (lekken via actieve overdrukbeveiliging of methaanslip) en vermeden emissies door de productie van hernieuwbare elektriciteit kan dat een totaalplaatje opleveren van 54 % broeikasgasemissiereductie als de vergister performant draait. Methaanverliezen beperken is daarbij van groot belang. Zo toonde de simulatie ook aan dat vanaf 22 % verliezen er netto geen reductie meer plaatsvindt. Een belangrijke opmerking bij deze cijfers is dat het sterk situatieafhankelijk is.
 

Haalbaarheidsscan

Naast de vermindering van de broeikasgasemissies stelt pocketvergisting de landbouwer ook in staat om zelfvoorzienend te zijn op het vlak van energie. Ben je benieuwd of pocketvergisting voor jou een interessante investering kan zijn? Goed nieuws! Want in het project Pocket Power worden er gratis haalbaarheidsscans uitgevoerd in het voorjaar van 2020. Met behulp van een aantal hypotheses en enkele gerichte vragen kunnen we nagaan of jouw bedrijf voldoet aan de belangrijkste voorwaarden om van pocketvergisting een rendabele investering te maken.

  

Meer info

Wens je meer info over één van deze projecten of wil je een gratis haalbaarheidsscan laten uitvoeren? Neem dan zeker contact op met Inagro via Inès Verleden (ines.verleden@inagro.be) of Sander Vandendriessche (sander.vandendriessche@inagro.be).

 

Bronnen

(1) Platteau, J., G. Lambrechts, K. Roels, and T. Van Bogaert. 2018. Uitdagingen voor de Vlaamse Land- en Tuinbouw. edited by Departement Landbouw en Visserij: Departement Landbouw en Visserij.

(2) Vergote, T. L., Vanrolleghem, W. J., Van der Heyden, C., De Dobbelaere, A. E., Buysse, J., Meers, E., & Volcke, E. I. (2019). Model-based analysis of greenhouse gas emission reduction potential through farm-scale digestion. Biosystems Engineering 181: 157-172.

 

Het project Pocket Power (partners: Inagro & UGent – vakgroep Ecochem) wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, AB Milieusystemen, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.

Het project Pocketboer & Pocketboer 2 worden gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo.

< terug naar overzicht