< terug naar overzicht

Is een windturbine interessant voor jouw bedrijf?

Ministers Schauvliege en Tommelein willen met hun windplan ‘Windkracht 2020’ drempels wegwerken zodat er sneller en meer windmolens gebouwd worden. Zelf ook al nagedacht over het plaatsen van een windturbine? In dit artikel helpen we je op weg.

Ken je verbruiksprofiel

Ken je het energieprofiel van je bedrijf? Wanneer en hoeveel elektriciteit je verbruikt? Uit jouw bedrijfsspecifieke energieprofiel leer je of een windturbine een meerwaarde kan betekenen in het energiemanagement van je bedrijf.
Ook de windsnelheid op je bouwlocatie is cruciaal! De gemiddelde windsnelheid moet minimaal 5 m/s zijn om een minimumrendement van het project te garanderen. Houd er rekening mee dat de windsnelheid enorm kan verschillen van dag tot dag. Periodes van weinig wind of aankoop van elektriciteit wisselen zich regelmatig af met periodes van veel wind of overproductie die je zal injecteren op het net.
Weet dat het injectietarief veel lager ligt dan het tarief waaraan jezelf stroom aankoopt. Dit maakt dat rendabiliteit rechtstreeks samenhangt met het percentage zelfconsumptie. Dit is de hoeveelheid zelfgeproduceerde stroom die je ook zelf op je bedrijf kan verbruiken. De Enerpedia consulenten kunnen je helpen bij het bepalen van jouw verbruiksprofiel en de rendabiliteitsstudie van een windproject op je bedrijf.

Is een windproject haalbaar?

Starten met een haalbaarheidsstudie is essentieel. De eerst vraag die je moet stellen luidt: “Is er voldoende wind ter beschikking?”. Een eerste indicatie vind je terug op de windkaart van Vlaanderen, maar zekerheid krijg je enkel door uitvoering van een windmeting ter plaatse. Voldoende windsnelheid gedurende het ganse jaar op ashoogte van de turbine is de belangrijkste voorwaarde vooraleer je kan starten met de vergunningstechnische aspecten van jouw windproject.

Volg het stappenplan

  • Je raadpleegt het gewestplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van je bouwgebied.
  • Je controleert of er een vogel- of habitatrichtlijngebied in de omgeving is
  • Je bestudeert eventuele beperkingen door luchtvaart of defensie
  • Je analyseert de impact van geluid en slagschaduw door de afstand tot nabijgelegen woningen te respecteren. Je respecteert ook de afstand tot autowegen en spoorlijnen.

Vergeet niet dat het project ook beproefd wordt met een watertoets. Vanaf 2018 is de omgevingsvergunning van kracht voor gemeentes, provincies en het Vlaamse Gewest. Je wordt ook verplicht om bij je aanvraag een lokalisatienota toe te voegen die de impact van je project op de omgeving beschrijft.

Klein, middelgroot en groot

Windmolens worden wettelijk ingedeeld volgens ashoogte en vermogen. Een kleine windmolen heeft een ashoogte kleiner dan 15 meter. Bij ashoogtes groter dan 15m en een vermogen tot 300 kW spreken we van middelgrote windmolens. Grote windmolens worden gekenmerkt door een vermogen groter dan 300 kW. VLAREM onderwerpt middelgrote windturbines die dezelfde regels rond geluid en slagschaduw volgen als grote windturbines. De MER-plicht eist een studie van de impact van je project op de omgeving op het vlak van geluid, slagschaduw, veiligheid en natuur.


Meer info 

Tom Schaeken
Innovatieconsulent Energie
E Tom.Schaeken@innovatiesteunpunt.be / T +32 16 28 61 30

< terug naar overzicht