< terug naar overzicht

Resultaten droogproef houtsnippers

Houtsnippers moeten gedroogd worden opdat ze kunnen dienen als biobrandstof. Dit gebeurt meestal door middel van natuurlijke ventilatie. Maar er bestaan ook andere opties. In een poging om de droogmethoden te optimaliseren werden dit jaar verschillende droogmethodes met elkaar vergeleken.

Wanneer tijdens de winter hout wordt geoogst uit houtkanten, bos of korteomloophout, bedraagt het vochtgehalte gemiddeld 50%. Om het hout te kunnen benutten als brandstof voor verwarming dienen we het verder te drogen tot een vochtgehalte van 30%. In de meeste gevallen gebeurt dit momenteel door het hout op een hoop te stockeren, waarna er door broei convectie ontstaat. Op die manier droogt de snipperhoop van binnen naar buiten door natuurlijke ventilatie. Deze droogmethode werkt goed, maar gaat doorgaans gepaard met relatiefhoge droge stof verliezen, het ontstaan van schimmelsporen met negatieve gezondheidseffecten tot gevolg en een weinig homogeen vochtgehalte. Doorgaans neemt het ook een drietal maanden tijd in beslag vooraleer een vochtgehalte van <30% bereikt is. Daarom werden dit voorjaar op Inagro verschillende droogmethoden opgevolgd om deze te kunnen evalueren.

Proefopzet

In totaal werden drie hopen van ongeveer 20 m³ aangelegd; een eerste hoop houtsnippers onder dampdoorlatend agrotextiel (Toptex®) in een sleufsilo, een tweede in een goed geventileerde loods (dak + betonnen vloer) en een derde werd gedroogd in een bunker met geforceerde ventilatie. De proef werd aangevat op 23 februari en eindigde op 12 mei nadat een DS gehalte van 70% werd bereikt.

Figuur 1: Drogen onder afdak (links) ; onder TOPTEX® (midden); en met geforceerde ventilatie (rechts)

 

 

 

Resultaten

De voornaamste redenen om droging met natuurlijke ventilatie te vergelijken met geforceerde ventilatie was de hypothese dat het droogproces sneller zou verlopen en dat dit zou gepaard gaan met minder droge stof verliezen. Uit de wekelijkse staalname kon echter geen sneller verloop van het droogproces worden vastgesteld. (zie figuur 2)

Figuur 2: verloop van het droogproces van de houtsnippers voor de drie droogmethodes.

 

 

 

 

 

 

De veronderstelling dat droge stof verliezen zouden beperkt worden door de houtsnippers geforceerd te ventileren bleek echter wel te kloppen. Door te ventileren trad er namelijk geen broei op. Hierdoor lagen de droge stof verliezen 3 tot 11% lager dan bij de andere droogmethoden. (zie onderstaande tabel)

Vanuit energetisch standpunt krijgt het drogen onder afdak (met of zonder geforceerde ventilatie) de voorkeur.

Wanneer echter op financieel vlak bekeken, stellen we vast dat de lagere droge stof verliezen ten dele opgeheven worden door de hogere investeringen die nodig zijn voor het drogen onder afdak (met of zonder ventilatie). Op basis van de huidige verkoopprijs voor houtsnippers (85€/ton) blijkt de financiële winst  van drogen onder afdak zich te beperken tot ±3 €/ton droge houtsnippers.

Samenvatting

 

TOPTEX®

Afdak

Afdak + ventilatie

PRO

*Lagere investeringskost

*Lagere droge stof verliezen (±12%)

*Lagere droge stofverliezen (±9%)

*duidelijk minder schimmel en sporenvorming

CONTRA

*Hoge droge stof verliezen (±20%)

*veel sporenvorming door schimmels

*Hogere investeringskost (3,5 x duurder dan TOPTEX®)

*veel sporenvorming door schimmels

*Hogere investeringskost (4 x duurder dan Toptex ®

 

Tip & Tricks:

- zorg ervoor dat de houtsnippers steeds in een mooie conische vorm liggen gestapeld. Bij het drogen ontstaat er namelijk een schouweffect waarbij het water op top van de hoop uittreedt. Op die plaats condenseert het vocht en ontstaat er een natte plek. Door dit oppervlak minimaal te houden blijft condensatie beperkt.

zorg ervoor dat het TOPTEX® doek steeds mooi afloopt en er zo weinig mogelijk plaatsen zijn waar deze horizontaal loopt, want net op die plaatsen zal het regenwater in staat zijn door het doek te dringen in plaats van er van af te lopen.

 

!! Zelfontbranding vormt geen risico bij drogen van houtsnippers in hopen met een hoogte <15m.

Vaak wordt gevreesd voor zelfontbranding van houtsnippers tijdens het droogproces, maar deze vrees blijkt onterecht. De natuurlijke broei haalt maximale temperaturen van ongeveer 60°C en valt daarna stil (zie onderstaande grafiek). Slechts bij hogere compactie en anaërobie (dus hogere stapelhoogte) of wanneer de snippers onzuiverheden bevatten (bv. metaal, glas,…) kan zelfontbranding ontstaan.

 

 

< terug naar overzicht