Energie produceren Pocketvergisting

Pocketvergisting

Wat is het?

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen biomassastromen (bv. runderdrijfmest) worden vergist om op het landbouwbedrijf hernieuwbare energie te produceren. Deze energie wordt meestal (want er zijn ook alternatieven zoals opzuivering) onder de vorm van elektriciteit en warmte (na verbranding van biogas in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie of WKK) maximaal op het eigen bedrijf gebruikt. Ook de vergiste biomassa of het digestaat kan verder op het bedrijf gebruikt worden als meststof.

Indien slechts één type biomassa wordt ingenomen, wordt er ook wel van monovergisting gesproken. Installaties met een elektrisch vermogen dat lager is dan 10 kW, dragen ook de naam microvergisters.

 

Waarom pocketvergisting?

 

Kleinschalige vergisting helpt de land- & tuinbouwer om meer zelfvoorzienend te zijn op vlak van energie en op die manier minder afhankelijk te zijn van de prijzen op de energiemarkt.

Ten aanzien van andere productiemogelijkheden voor hernieuwbare energie (zoals zonnepanelen en windmolens) heeft vergisting het voordeel dat de energie doorheen de dag continu en stuurbaar kan geproduceerd worden.

Bovendien wordt pocketvergisting in Vlaanderen ook als klimaatmaatregel aanzien o.m. omdat er minder broeikasgasemissies vrijkomen in de stal.

 

Hoe werkt het?

 

Biogas wordt geproduceerd uit biomassa door een biologisch fenomeen: anaerobe vergisting. Anaeroob betekent dat het proces plaatsvindt in een zuurstofarme omgeving. Het organisch materiaal in het substraat wordt verminderd en omgezet in biogas door micro-organismen.

Wie zich verder wil verdiepen in de technische aspecten van vergisting kan de publicatie “Vergisting op boerderijschaal” (2007) of de website van Bioenergyfarm raadplegen.

 

 

 

 

 Wat is er op de markt?

 

In Vlaanderen kennen vooral de microvergisters (10-20 kW) op runderdrijfmest een groot succes. Momenteel is er slechts één constructeur die deze installaties aanbiedt in Vlaanderen. Gekeken over gans Noordwest-Europa zijn er echter nog heel wat aanbieders die ook inzetten op de kleinschalige markt. Biogas-E en Inagro maakten hiervan een gedetailleerd overzicht dat u hier kunt raadplegen.

In onze brochure vindt u meer informatie over een aantal concrete praktijkvoorbeelden van verschillende installaties (Biolectric - GreenWatt - Ivaco - Microferm - Eribox). Recent verkenden we ook enkele installaties van Energieanlagen Röring, een verslag van dit bezoek vindt u hier.

 Een overzicht van de meest geplaatste installaties in Europa vindt u hier.

 

Wetgeving

 

Een volledige milieuvergunningsaanvraag is vereist. Deze volgt de klasse van de andere bedrijfsactiviteiten.

Klasse 1: provincie
Klasse 2: gemeentelijk

Er is ook een stedenbouwkundige vergunning vereist voor de vergister met container en de digestaatopslag. Daarnaast moet er ook verharding aangelegd worden.

TIP: houd bij de inplanting rekening met toekomstige veranderingen zoals bv. uitbreidingen.

 

Subsidies

 

Bij een investering in kleinschalige vergisting zijn er ook een aantal subsidiemogelijkheden:

 • Groenestroomcertificaten of GSC (per MWh geproduceerde elektriciteit): €93/MWh
 • Warmtekrachtcertificaten of WKC (per MWh primaire energiebesparing): €31/MWh (rekenregel: bv. bij een Biolectric-installatie bekomt u per GSC ook 2,4 WKC)
 • VLIF-steun voor randinfrastructuur bij de pocketvergister (niet voor de installatie zelf!)
  • Mestmixer
  • Digestaatopslag
  • Mestschuif
  • Pompsysteem
  • Tussenopslag
  • Scheiding afvalstromen
  • Volle vloer
 • Verhoogde eenmalige investeringsaftrek (enkel bedrijven met btw-boekhouding)
 • Steun voor het inwinnen van energie-adviezen (indien u zich verder wenst te laten begeleiden)
 • Terugdraaiende teller
 • Kleinere installaties van max. 10 kW mogen gebruiken maken van een terugdraaiende teller. Hierdoor heeft de geproduceerde elektriciteit dezelfde financiële waarde als de aangekocht elektriciteit. Indien er een terugdraaiende teller is moet er wal een prosumententarief betaald worden. Afhankelijk van de netbeheerder komt dit neer op €1000 per jaar.

Meer informatie over deze subsidies vindt u op onze subsidiepagina.

 

Rendabiliteit

 

Maak zelf een inschatting of een pocketvergister interessant kan zijn voor uw bedrijf a.d.h.v. onze eenvoudige REKENTOOL! 
Wij begeleiden u stap voor stap naar een uitkomst voor uw bedrijf.

Voor installatie groter dan 10 kW kan u gebruik maken van volgende tool.

 

 Aandachtspunten vóór investering

 

Klik hier voor enkele nuttige tips.

 

Mest wordt digestaat

 

Inagro, Boerenbond & Bodemkundige Dienst België volgden in de periode 2012-2013 tien pocketvergisters op en namen daarbij tweemaandelijks stalen van digestaat en runderdrijfmest. We stelden vast dat het droge stof- & organische stofgehalte afnam met zo'n 31 en 35%, de pH steeg gemiddeld 0,8 bij digestaat t.o.v. mest. Het gehalte aan ammoniakale stikstof nam toe met 0,4 eenheden, terwijl het totale stikstofgehalte licht afnam met 0,3 eenheden. Digestaat is m.a.w. vloeibaarder en bevat qua samenstelling iets meer werkzame stikstof, terwijl een klein deel van de totale stikstof verdwijnt. De pH ligt iets hoger waardoor het aangewezen is om het digestaat in te werken zodat vervluchtiging wordt tegengegaan. Andere parameters zoals fosfor, calcium, magnesium, natrium, ... bleven nagenoeg gelijk in digestaat t.o.v. runderdrijfmest.