Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op het gebruik van alle onderdelen van alle websites (ook de mobiele) gecreëerd door Enerpedia (hierna de “Sites”).

Een gebruiker is eenieder die zich toegang verschaft tot de Sites (hierna “Gebruiker”).

Voor bepaalde diensten aangeboden via de Sites (hierna “Bijkomende Diensten”) gelden bijzondere voorwaarden (hierna “Bijzondere Voorwaarden”). Indien de Bijzondere Voorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden, primeren de Bijzondere Voorwaarden.

Door het gebruik van de Sites en/of de Bijkomende Diensten, aanvaardt de Gebruiker integraal en onvoorwaardelijk de Algemene en Bijzondere Voorwaarden hierop van toepassing en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Indien hij niet akkoord gaat met de Algemene en Bijzondere Voorwaarden, dient hij zich te onthouden van ieder gebruik van de Sites en/of de Bijkomende Diensten.

Bij overtreding van de Algemene en Bijzondere voorwaarden, behoudt Enerpedia zich het recht voor om de toegang tot de Sites te weigeren, onverminderd het recht van Enerpedia of iedere derde partij om schadevergoeding te vorderen voor alle directe en indirecte schade die zij ten gevolge van de overtreding zou leiden.

Enerpedia behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande kennisgeving, volledig of gedeeltelijk aan te passen. Het is dan ook aangewezen om de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen, ten einde op de hoogte te zijn van de meest recente versie.

Artikel 2: Gebruik van Sites en/of Bijkomende Diensten

Gebruik van de Sites en/of Bijkomende Diensten is in principe vrij en gratis.

Voor gebruik van bepaalde Sites en/of Bijkomende Diensten, dient de Gebruiker zich te registeren, bepaalde gegevens mee te delen en/of een toegangscode en/of paswoord te creëren. Indien de Gebruiker hiermee niet akkoord gaat, zal het gebruik van de desbetreffende delen van de Sites niet mogelijk zijn.

Indien het gebruik van bepaalde Sites en/of Bijkomende Diensten betalend is, wordt dit vooraf aan de Gebruiker meegedeeld, samen met de toepasselijke voorwaarden, prijzen en betalingswijze.

Enerpedia verstrekt aan de Gebruiker van de Sites en/of Bijkomende Diensten een niet exclusieve, onoverdraagbare licentie, voor onbepaalde termijn om de inhoud van de Sites en/of Bijkomende Diensten te consulteren en de inhoud te downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Deze licentie kan echter op ieder ogenblik herroepen worden, zonder opgave van enig motief.

De Sites en/of Bijkomende Diensten mogen alleen voor interne doeleinden worden gebruikt door particulieren en professionals. Elk gebruik van de Sites en/of Bijkomende Diensten voor commerciële doeleinden is dan ook strikt verboden.

De Gebruikers verbinden er zich toe geen daden te zullen stellen die de Sites en/of Bijkomende Diensten vernietigen of de goede werking ervan verstoren. Bij misbruik of oneigenlijk gebruik kan Enerpedia de toegang van de Gebruiker tot de Sites en/of Bijkomende Diensten schorsen en/of opheffen zonder ingebrekestelling of verwittiging.

Artikel 3: Auteursrecht en recht van de producent van een databank

Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op de Sites en/of Bijkomende Diensten behoren te allen tijde toe aan Enerpedia. De Sites en/of Bijkomende Diensten vormen zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als databanken waarop Enerpedia de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, layout, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van de Sites en/of Bijkomende Diensten zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van de Sites en/of Bijkomende Diensten, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Enerpedia. De inhoud van de databanken wordt beschermd door het sui generis recht dat de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Artikel 4: Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die op de Sites en/of Bijkomende Diensten worden gebruikt zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Enerpedia.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Enerpedia zal alle inspanningen leveren om de goede werking van de Sites en de Bijkomende Diensten te waarborgen.

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Enerpedia op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eender welk verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel, immaterieel, …) ten gevolge van:

(1) de inhoud van de Sites en Bijkomende Diensten. Enerpedia garandeert niet de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie die zich op de Sites en Bijkomende Diensten bevindt. De informatie op de Sites en Bijkomende Diensten, ook deze omtrent te koop aangeboden producten en diensten, kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Enerpedia besteedt de grootste zorg aan de creatie, de bijwerking en het onderhoud van de site. Indien de gebruiker toch vaststelt dat de site onjuiste of achterhaalde informatie of onwettige of schadelijke inhoud bevat, of hij meent dat een van zijn (intellectuele of andere) rechten is geschonden, wordt hem met aandrang gevraagd dit te melden aan Enerpedia.

(2) het gebruik dat van de Sites en Bijkomende Diensten wordt gemaakt;

(3) de veiligheid van de Sites en Bijkomende Diensten. Dit geldt ondermeer, maar niet limitatief voor eventuele virussen, fouten en computerfraude;

(4) de toegankelijkheid/beschikbaarheid van de Sites en Bijkomende Diensten. Enerpedia garandeert niet dat alle functies van

de Sites en Bijkomende Diensten steeds, via alle technische middelen, zonder fout of onderbreking beschikbaar zullen zijn of dat fouten of onderbrekingen onmiddellijk hersteld zullen worden.

Enerpedia kan bovendien op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Sites en Bijkomende diensten weigeren of stopzetten.

Enerpedia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diensten en/of producten, noch voor hun facturering, wanneer deze door derden worden aangeboden en toegankelijk zijn via de Sites en/of Bijkomende Diensten, zelfs niet wanneer Enerpedia hiervoor een vergoeding zou ontvangen, noch wanneer Enerpedia de facturering voor deze diensten en/of producten zou verzorgen voor rekening van derden.

In alle gevallen waarin Enerpedia aansprakelijk kan worden gesteld, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100,00. 

Bovenstaande beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Enerpedia gelden voor zover dit mogelijk is op grond van het toepasselijke recht.

Artikel 6: Privacy - Cookies

U kunt de websites van Enerpedia bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee  te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde onderdelen of functies van onze websites voorbehouden wordt aan bezoekers met een account  mits het invoeren van de login en het correcte wachtwoord.

 • Verbindingsgegevens
  We registreren gegevens over de verbinding die u maakt met onze websites en over de software en de apparatuur die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser en het type apparatuur dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag op onze websites de kwaliteit van onze websites en van onze dienstverlening te verbeteren.

Als u een website van Enerpedia bezoekt, kunnen we uw surfgedrag op onze websites en andere gegevens die we verzameld hebben, gebruiken om u een meer gepersonaliseerd aanbod van diensten en producten te bieden dat beter inspeelt op uw specifieke behoeften.
 

 • Het cookiebeleid van Enerpedia
   
 • Hyperlinks
  Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die niet door Enerpedia beheerd worden. Dergelijke hyperlinks worden u louter ter informatie aangeboden. We raden u aan bij het raadplegen van dergelijke websites hun privacybeleid nauwkeurig te lezen.
   
 • Nieuwsbrieven van Enerpedia via e-mail
  Enerpedia kan u  via e-mail nieuwsbrieven sturen voor zover u dit – bijvoorbeeld bij uw registratie - expliciet gevraagd hebt. Enerpedia gebruikt tools om de impact van deze e-mails te meten en op te volgen: werd de e-mail geopend of niet, werd er op een hyperlink geklikt of niet, enz. Deze tools worden gebruikt om het aanbod van Enerpedia beter af te stemmen op uw behoeften.

Artikel 7: Nietigheid van een bepaling

De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden geven geen aanleiding tot nietigheid, ongeldigheid of nietuitvoerbaarheid van het geheel ervan. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet- uitvoerbaar is, zal als ongeschreven worden beschouwd, terwijl de overige bepalingen onverminderd blijven gelden. De ongeldig verklaarde bepaling zal dan worden vervangen door een andere met dezelfde uitwerking.

Artikel 8: Afstand van recht

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene en Bijzondere Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de Algemene of Bijzondere Voorwaarden voortvloeit.

Artikel 9: Toepasselijke wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op de Sites en/of de Bijkomende Diensten. De rechtbanken van Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Sites en de Bijkomende Diensten.

 

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.