< terug naar overzicht

Ethyleen of NOx in de serre? Schep tijdig een luchtje!

Effectgrenswaarde versus schadedrempel

Een belangrijke vraag is vanaf welke waarde een bepaalde concentratie van een gas schadelijk is. Vooral ethyleen en NOX (som van NO en NO2) moeten als potentieel schadelijke rookgassen nauw worden opgevolgd. De impact die deze gassen hebben op de plant, verloopt in verschillende fasen. Pas vanaf een specifieke waarde wordt een effect vastgesteld op de plant. In deze fase resulteert de dosis nog niet in significante negatieve effecten maar treedt wel al een risico op. Dit is de effectgrenswaarde. De negatieve effecten uiten zich in een verminderde plantefficiëntie die echter moeilijk visueel waarneembaar is. Hoe hoger de concentratie boven deze effectgrenswaarde, hoe groter het risico om effectieve plantschade vast te stellen.

De effectgrenswaarde is afhankelijk van de gevoeligheid van het gewas, de klimaatcondities en externe stressfactoren zoals ziekten en plagen. Een welbepaalde constante waarde kan hier dus niet aan worden gelinkt. In de literatuur is hier wel wat informatie rond paprika beschikbaar. Als effectgrenswaarde voor de NOx-concentratie gebruiken we een acute waarde van 200 ppb en een 24-uurswaarde van 40 ppb. Als effectgrenswaarde voor de ethyleenconcentratie gebruiken we een acute waarde van 50 ppb en een gemiddelde 8-uurswaarde van 11 ppb.

Analyzer


Foto 1. – Meting van de luchtkwaliteit met een MacView GA


Rookgassen van ketel niet steeds beter dan van wkk

Bij de start van een nieuwe teelt wordt er soms nog gekozen om te starten met rookgassen afkomstig van de ketel. Het idee hierachter is dat de kwaliteit van deze rookgassen beter is ten opzichte van de rookgassen van een wkk. Deze stelling klopt echter niet altijd. In onderstaande grafiek werden met pijlen twee periodes aangeduid waarbij een gelijke CO2-concentratie werd nagestreefd in de serre. In een eerste periode werd hiervoor gebruik gemaakt van de wkk, terwijl dit in de tweede periode met rookgassen van de ketel gebeurde. Er is duidelijk een stijging te zien van de ethyleen-en NO-concentratie in de tweede periode. Doseren vanuit de ketel biedt dus geen garantie op een betere luchtkwaliteit in de serre.

Rookgassen Figuur 2. – Impact op NO- en ethyleenconcentratie bij dosering van rookgassen met wkk (links) en ketel (rechts)

 

Meer info over dit onderwerp kan u nalezen in Proeftuinniews (PTN 28 – 27/11/2020) en op de website van GLITCH.

 

Bart Van Calenberge - Proefstation voor de Groenteteelt 

< terug naar overzicht