Wat is pocketvergisting?

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen biomassastromen (bv. mest) worden vergist om op het landbouwbedrijf hernieuwbare energie te produceren. Hieronder valt een biogasinstallatie met een geïnstalleerd vermogen tot en met 200 kWel. Het zijn overwegend monovergisters die slechts één inputstroom hebben.

Micro-organismen halen in de reactor biogas uit mest of andere inputstromen. Dit biogas kan vervolgens naar een warmte-krachtkoppeling (WKK) gaan, waar het methaan uit het biogas wordt verbrand om zo hernieuwbare energie onder de vorm van warmte en elektriciteit te produceren voor gebruik. Eventuele andere valorisatiemogelijkheden van het biogas zijn ook mogelijk, maar worden op de dag van vandaag nog minder op landbouwschaal toegepast.

 

De vergiste biomassa, het digestaat, kan gebruikt worden als meststof. De hoeveelheid digestaat vermindert gemiddeld met 5 tot 10% ten opzichte van de hoeveelheid mest die in de vergister gaat.

 

Biogas proces

Verschillende types

 • Temperatuur

  Het monitoren en aanpassen van de temperatuur in een biogasinstallatie is cruciaal, aangezien de aanwezige micro-organismen gedijen binnen een specifiek temperatuursbereik. In de praktijk zijn er twee beschikbare opties, elk met zijn eigen voor- en nadelen:

  • Mesofiele vergisting (35-40°C): dit is een robuust proces met een lagere energiebehoefte en een verminderde gevoeligheid voor toxiciteit. Het proces verloopt trager dan bij thermofiele vergisting.
  • Thermofiele vergisting (50-65°C): dit proces verloopt sneller, maar vereist een hogere energie-input en is gevoeliger. Het kan echter mogelijk hogere biogasopbrengsten genereren in vergelijking met mesofiele vergisting.
 • Natte versus droge vergisting

  Het onderscheid tussen natte en droge vergisting wordt niet gemaakt op basis van de aanwezigheid van vloeistof, maar is afhankelijk van de gebruikte inputstromen. 

  De classificatie als nat of droog hangt af van het drogestofgehalte (DS) van de aan de biogasinstallatie toegevoerde materialen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen natte processen (DS < 20%) en droge processen (DS > 20%), afhankelijk van het drogestofgehalte van het mengsel wanneer meerdere biomassastromen worden ingevoerd, en niet op basis van de afzonderlijke drogestofgehalten van elke biomassastroom.

   

  Zowel natte als droge processen zijn gebaseerd op dezelfde principes, maar vereisen verschillende voorbehandelingen, reactorconstructies en nabehandelingen. Droge vergisting wordt met name toegepast in GFT-vergisters. In de landbouw wordt voornamelijk gebruikgemaakt van natte vergisting, waarbij zowel het invoermateriaal als het digestaat verpompbaar blijven. Voor dit proces wordt voornamelijk een reactortank met constante menging (CSTR: continuous stirred tank reactor) gebruikt.

Wat zijn de voordelen?

 

Zelf voorzien in elektriciteit en warmte

Het energieverbruik vertegenwoordigt een belangrijke kost op landbouwbedrijven. Door zelf groene stroom en warmte te produceren, kan je deze kosten drukken. Wanneer je kiest voor een pocketvergister kunnen 
de reststromen van jouw landbouwbedrijf, zoals mest, gevaloriseerd worden tot groene energie en warmte.

 

Bijdragen aan de reductie van uitstoot van broeikasgassen

Een biogasinstallatie kan de klimaatprestatie van jouw bedrijf verbeteren met een verlaging van de broeikasgasemissies tot 50%1. Daarom subsidieert het VLIF biogasinstallaties.

 

Genieten van de bemestingswaarde van digestaat

Digestaat is een hoogwaardigere meststof dan de initiële biomassa aangezien de stikstof beter en sneller beschikbaar is voor het gewas. Digestaat kan uitgereden worden op het land of verder verwerkt worden tot een nog hoogwaardigere meststof.

 

Een rendabele investering

Een goed draaiende vergister is een bron van extra inkomsten.

Maar hou ook rekening met

Dagelijks beheer

Vergisting is een biologisch proces dat elke dag nauwe opvolging vergt. Ook de mechanische componenten vergen geregeld onderhoud. Hoe beter je het proces opvolgt, hoe beter de biogasproductie en economische winst zullen zijn. Je beschikt dus best over wat technische vaardigheden.

Administratieve opvolging

De administratieve kant mag niet onderschat worden. De aanvraag tot steun, aansluiting bij de netbeheerder en eventuele omgevingsvergunning moeten in orde gebracht worden. Een studiebureau kan hier hulp bieden.

Luchtfoto biogas

Wil je meer info over pocketvergisting?

Pocketvergisting en nabewerkingstechnieken zijn geen installaties die men al standaard op landbouwbedrijven plaatst. Kennismakende informatie kan helpen om snel duidelijk te maken of je als landbouwer al dan niet verdere interesse hebt om met deze techniek(en) verder te gaan.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.