Wat zijn de voorwaarden om korteomloophout te telen?

Het juridische kader rond korteomloophout is een belangrijk aspect dat de aanleg en uitvoering van deze teelt aanzienlijk beïnvloedt, aangezien het diverse richtlijnen bevat die bepalen wat wel en niet is toegestaan binnen je aanplanting. Hieronder beantwoorden we enkele veelvoorkomende juridische vraagstukken.

Is korteomloophout een bos?

Korteomloophout wordt juridisch gedefinieerd als “de teelt van snelgroeiende houtachtige gewassen waarbij de bovengrondse biomassa periodiek tot maximaal 8 jaar na de aanplanting of na de vorige oogst, in zijn totaliteit wordt geoogst”. Een teelt die aan deze voorschriften beantwoordt, valt niet meer onder de voorschriften van het Bosdecreet, en dit sinds het Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie van 19 mei 2006. Voorwaarde die daaraan gebonden is dat deze aanplantingen gelegen moeten zijn buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden.

Ruimtelijk Kwetsbare Gebieden

Oorspronkelijk werden deze gebieden omschreven in het decreet inzake de organisatie van de ruimtelijke ordening, maar sinds 1 september 2009 is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van kracht. Deze bepaalt dat onder de kwetsbare gebieden worden verstaan:

 • de gebieden, aangewezen op plannen van aanleg: agrarische gebieden met ecologisch belang, agrarische gebieden met ecologische waarde, bosgebieden, brongebieden, groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurontwikkelingsgebieden, natuurreservaten, overstromingsgebieden, parkgebieden, valleigebieden,
 • de gebieden, aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen en sorterend onder: bos, parkgebied, reservaat en natuur,
 • het Vlaams Ecologisch Netwerk, bestaande uit de gebiedscategorieën Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling,
 • de beschermde duingebieden en de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden

In de praktijk betekent dit dat de aanleg van korteomloophout in het ‘gewone’ agrarisch gebied niet langer als bos beschouwd wordt. Wanneer korteomloophout echter in groene bestemmingen en in zones met één of ander natuurbeschermingsstatuut wordt aangelegd blijft het wel degelijk onder het Bosdecreet vallen. Voor landbouwers die overwegen korteomloophout aan te leggen, is dit van cruciaal belang, omdat ze op elk moment het korteomloophout kunnen verwijderen en terug kunnen overschakelen op een andere landbouwteelt, zonder gebonden te zijn aan de compensatieplicht.

 

Opmerkelijk is ook dat onder de huidige wetgeving de agrarische gebieden met bijzondere waarde, waartoe de landschappelijk waardevol agrarische gebieden  behoren, niet meer zijn opgenomen in de kwetsbare gebieden. Korteomloophout -aanplantingen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied vallen dus niet onder de voorschriften van het Bosdecreet.

 • Wat indien je korteomloophout wil aanleggen in kwetsbare gebieden?

  Als je van plan bent korteomloophout aan te leggen in kwetsbare gebieden, zullen deze aanplantingen nog steeds vallen onder het Bosdecreet. Dit betekent dat deze aanplantingen worden beschouwd als bos en dat je onder andere gebonden bent aan de verplichting tot compensatie.

  Voor de aanleg van korteomloophout in kwetsbare gebieden moet je een vergunning aanvragen. Dit kan problematisch zijn, vooral als het gaat om een wijziging in vegetatie en vooral als je van plan bent om bos om te zetten naar korteomloophout. De vergunning voor de regelmatige exploitatie, die verbonden is aan de praktijk van korteomloophout, en voor het heraanplanten na het voltooien van de rotatie, kan niet verzekerd worden.

 • Mag korteomloophout bemest worden?

  Aangezien het in puur agrarische bestemmingen dus niet meer om bos gaat, wordt korteomloophout in het agrarisch gebied als een reguliere landbouwteelt aanzien. Hiervoor gelden bijgevolg de gewone bepalingen van het Mestdecreet, meer bepaald de normen voor de classificatie ‘andere gewassen’ onder dit decreet. Wettelijk gezien mag je korteomloophout dus bemesten, maar het blijft de vraag of aanzienlijke bemesting in de praktijk ook wenselijk is: er worden immers relatief weinig nutriënten weggenomen bij elke oogst. Uit de literatuur blijkt dat bemesting de kans op ziektes gevoelig doet toenemen.

 • Mogen pesticiden toegepast worden op korteomloophout?

  Met betrekking tot het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in korteomloophoutpercelen buiten kwetsbare gebieden heeft de wijziging in het Bosdecreet een 'bevrijdend effect'. Hier gelden nu de reguliere normen voor het gebruik van pesticiden, terwijl dit voorheen onder de boswetgeving viel en onderhevig was aan overheidsregulering. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in korteomloophoutpercelen gelegen in kwetsbare gebieden is echter niet toegestaan, omdat deze aanplantingen altijd worden beschouwd als bos.

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.